Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nałożył ponad 300 tysięcy zł kary na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego. Powodem były m.in. niedziałające lub wadliwe oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

ZTM dbając o dobro użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego, na bieżąco weryfikuje poprawność działania systemu PRM oraz jakość obsługi klientów. Zgodnie z postanowieniami umowy, za niedoskonałości systemu naliczane są kary. ZTM skorzystał ze swojego uprawnienia i wysłał do operatora systemu kolejną notę księgową, a także spotkał się z przedstawicielami NB w celu omówienia możliwości poprawy działania systemu.

Poznański Rower Miejski to – doskonale znane użytkownikom z minionych lat – rowery 3. generacji (PRM 3G) oraz rowery bezstacyjne, 4. generacji (PRM 4G). Ten drugi to system nowy w przestrzeni miejskiej i wszelkie uwagi dotyczące jego funkcjonowania są stale szczegółowo analizowane pod kątem ewentualnych usprawnień.

ZTM przez cały czas czyni starania, aby cały system w jak największym stopniu spełniał oczekiwania użytkowników i tego samego oczekuje – zgodnie z zapisami umowy – od operatora. Wspólnie podejmowane są działania usprawniające, a niezależnie od tego – także weryfikujące poprawność działania zarówno PRM 3G, jak i PRM 4G.

Sprawdzając spełnianie wymogów, ZTM korzysta z systemu raportowego oraz – niezależnie od tego narzędzia informatycznego – z usług firmy kontrolującej, która w terenie weryfikuje poprawność działania systemu (m.in. dostępność i sprawność rowerów, poprawność działania aplikacji, terminali, blokad rowerów i klawiatury numerycznej itd).

W efekcie podjętych działań stwierdzono uchybienia, w związku z czym w czerwcu wystawiona została nota księgowa opiewająca na 299 tys. zł. Kary umowne zostały nałożone za niedziałające lub wadliwie oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz – w największym stopniu – za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

To kolejne kary umowne nałożone na operatora systemu PRM – wcześniej wystawiono notę księgową na kwotę 80 tys. zł za niedostarczenie w terminie systemu raportowego.

Podkreślenia wymaga jednak, że priorytetową kwestią pozostaje jak najszybsze eliminowanie usterek, tak żeby użytkownicy mogli korzystać ze sprawnego i przyjaznego systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. W związku z powyższym, przedstawiciele ZTM spotkali się z przedstawicielami operatora w celu omówienia poszczególnych problemów, zgłaszanych przez użytkowników rowerów miejskich oraz obserwowanych przez ZTM, a także wypracowania możliwości ich rozwiązania. Dyskutowano przede wszystkim kwestie trwałości baterii rowerów PRM 4G, problemów związanych z ich zwrotem oraz jakością obsługi infolinii. Przedstawiciele NB zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby w możliwie krótkim czasie poprawić obecną sytuację.

źródło: www.poznan.pl

Komentarz

Nie wiemy czy nałożona przez ZTM na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego kara ma jakikolwiek związek z zaprezentowanym dwa tygodnie temu społecznym raportem nt. funkcjonowania roweru 4G w Poznaniu. Pisaliśmy o nim TUTAJ. Nakładanie kar na operatorów systemów rowerów publicznych nie należy do powszechnych praktyk. Czy nałożenie kary na NextBike przez Poznań należy uznać za przełom? Pewnie jak zawsze – czas pokaże.